NOWOŚĆ RYTUAŁ WINA 180 zł

Tera­pia winem ma dobro­czynne dzia­ła­nie dzięki zawar­to­ści poli­fe­noli, które należą do naj­bar­dziej aktyw­nych prze­ciw­u­tle­nia­czy. Dzięki nim zabieg ma silne dzia­ła­nie prze­ciw­zmarszcz­kowe, uszczel­nia­jące i wzmac­nia­jące naczy­nia krwio­no­śne oraz dzia­łają niczym natu­ralny filtr UV.

wię­cej

Pie­lę­gna­cja Twa­rzy Pie­lę­gna­cja Ciała Pie­lę­gna­cja Dłoni i stóp
 

 

Zapew­niamy sku­teczne roz­wią­za­nia pie­lę­gna­cyjne dla kobiet w każ­dym wieku i o róż­nym rodzaju skóry. Nasza oferta obej­muje sze­reg zabie­gów odmła­dza­ją­cych i odżyw­czych co pozwoli Ci utrzy­mać wspa­niałą kon­dy­cję skóry i cudowne samo­po­czu­cie. Aby pobu­dzić skórę i wzmoc­nić pro­ces wchła­nia­nia sub­stan­cji czyn­nych, oprócz zabie­gów opar­tych na pro­fe­sjo­nal­nych kosme­ty­kach polecamy Zabiegi pie­lę­gna­cyjne wyko­ny­wane w naszym salo­nie oparte są na boga­tych w sole mor­skie i mine­rały, eko­lo­gicz­nych kosme­ty­kach. Pro­dukty do zabie­gów dobie­rane są indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od potrzeb skóry. W ofer­cie znaj­dzie­cie Pań­swo m.in. nawil­ża­jące masaże relak­sa­cyjne, mocno złusz­cza­jący masaż peelin­gu­jący, dzięki czemu skóra nabiera gład­ko­ści i staje się rozświelona Dło­nie są naszą wizy­tówką. Mówią o nas wszystko, a także ujaw­niają wiek. Powinny więc być trak­to­wane z rów­nie szcze­gólną tro­ską jak reszta ciała. Także nasze stopy zasłu­gują na wię­cej uwagi.Regularna pie­lę­gna­cja stóp to nie tylko kwe­stia este­tyki, lecz przede wszyst­kim zdro­wia. Wła­ściwe podej­ście sta­nowi dowód dba­ło­ści o

wię­cej

wię­cej

wię­cej